Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: fb6391a0-d913-90a9-5115-a331c209c0cf.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH ĐIỂU HUỲNH SANG: PHÂN CẤP HỆ THỐNG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CẦN ĐẶT TRONG QUY HOẠCH TỔNG THỂ CỦA NGÀNH Y TẾ

09/01/2023 10:04

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước cho rằng, việc phân cấp hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần đặt trong quy hoạch tổng thể của ngành Y tế nhằm tránh tình trạng thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tổng quát cũng như chuyên sâu vẫn chưa thể tháo gỡ những khó khăn, bất cập hiện hành.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

KỲ VỌNG CHÍNH SÁCH CHO Y, BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN SẼ ĐƯỢC QUAN TÂM HƠN KHI LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI) ĐƯỢC THÔNG QUA

Thực hiện Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội vừa thảo luận về dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đại biểu Điểu Huỳnh Sang  - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước cơ bản thống nhất với Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và cho rằng, dự án Luật có tính chất “xương sống” của ngành Y tế nên cần được xem xét thận trọng, kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chất lượng, tính phù hợp thực tiễn và tính khả thi của dự án luật khi triển khai thực hiện.

Theo đại biểu Điểu Huỳnh Sang, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn một số nội dung lớn của dự án Luật liên quan đến hệ thống tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và phân cấp chuyên môn kỹ thuật, Hội đồng y khoa quốc gia; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, tài chính trong khám bệnh, chữa bệnh mới chỉ đáp ứng về cơ bản chứ chưa quy định cụ thể cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật hiện hành. Đặc biệt là những bài học từ thực tiễn, những vấn đề phát sinh trong thực tế ứng phó với khủng hoảng cần tiếp tục nghiên cứu để thể hiện trong dự án Luật. Một số nội dung cần có sự kết nối liên thông phù hợp với một số luật trong thời gian tới sẽ sửa đổi, bổ sung như Luật Bảo hiểm y tế, Luật Đấu thầu, Luật Giá...


 Đại biểu Điểu Huỳnh Sang  - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Về phân cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu Điểu Huỳnh Sang cho rằng, Ban soạn thảo cũng đã cơ bản có sự tiếp thu, chỉnh lý. Tuy nhiên, đây là vấn đề làm thay đổi toàn bộ hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đến cơ chế thanh quyết toán, chi phí khám bệnh, chữa bệnh, chuyển tuyến đối với ngành Y tế trong khi lại quy định chưa rõ về vai trò, chức năng của từng cấp, chưa rõ về cách phân định trong hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Việc quy định cụ thể nhằm xác định các chuyên môn kỹ thuật tương ứng cũng như là phương thức, cách thức kết nối của các cấp trong chuỗi cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, tránh để việc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp trên cũng làm việc khám bệnh, chữa bệnh của cấp dưới. Lộ trình thay đổi về cách thức phân cấp, phân tuyến khám bệnh, chữa bệnh cũng cần phải rà soát về chức năng, nhiệm vụ để đưa ra khung năng lực của từng cấp nhằm xếp vị trí của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trong ba cấp khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đại biểu Điểu Huỳnh Sang, việc phân cấp hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng cần đặt trong quy hoạch tổng thể của ngành Y tế nhằm tránh tình trạng căn cứ theo năng lực cung cấp mà quá nhiều cơ sở y tế được xếp vào một cấp và việc phân theo 3 cấp thì việc thực hiện nhiệm vụ từ khám bệnh, chữa bệnh tổng quát cũng như khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu vẫn chưa thể tháo gỡ những khó khăn, bất cập hiện hành; đồng thời chưa giải quyết được tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên và chưa thể hiện rõ mục đích trong việc phân cấp lại trong hệ thống.

Với những lý lẽ trên, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị Ban soạn thảo dự án Luật nghiên cứu và quy định thật cụ thể để khi triển khai thực hiện sẽ được dễ dàng hơn.


Quốc hội thảo luận về dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là một dịch vụ đặc biệt. Tuy nhiên, quy định như trong dự án luật chưa làm rõ được nội hàm của các yếu tố cấu thành giá để thể hiện rõ các chi phí này đã đầy đủ các yếu tố cấu thành của từng chi phí cấu thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và cũng như chưa nhằm đảm bảo tính đúng, tính đủ giá khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm tính công khai, minh bạch. Việc quy định như trong dự án Luật về các chi phí khám bệnh, chữa bệnh mà người bệnh phải tự trả hoặc là trả qua bảo hiểm y tế.

Quan tâm đến chi phí liên quan đến dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu Điểu Huỳnh Sang - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước cho rằng, việc tách chi phí liên quan đến dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã tạo điều kiện cho việc tính đúng, tính đủ tiền công khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời khuyến khích cho các cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ do yếu tố đầu tư chất lượng đã bao gồm các dịch vụ khám bệnh. Tuy nhiên, việc quy định này cũng sẽ làm thay đổi về cách tính giá khám bệnh, chữa bệnh hiện hành và phải thực hiện tính lại toàn bộ giá khám bệnh, chữa bệnh, bóc tách các chi phí liên quan đến các trang thiết bị và thuốc đã tính trong giá khám bệnh, chữa bệnh hiện nay. Vì vậy, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị Ban soạn thảo cũng phải quy định rõ, cụ thể trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)./.

Bích Lan

Các bài viết khác