Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3f7e5aa0-f19e-50ef-86e9-4fdcd199ddb7.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH DƯƠNG KHẮC MAI: THỐNG NHẤT NHIỆM KỲ CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN CẤP XÃ VỚI NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

29/07/2022 09:02

Đóng góp ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đại biểu Dương Khắc Mai- Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông đề nghị cân nhắc điều chỉnh nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân của cấp xã thống nhất với nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn.

Bảo đảm bình đẳng, công khai và minh bạch trong thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp

Đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tham gia thảo luận

Tham gia thảo luận về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và đánh giá cao quá trình chuẩn bị tiếp thu ý kiến tại các cuộc thảo luận, góp ý dự thảo luật của Ban soạn thảo, các cơ quan có liên quan.

Đóng góp ý kiến tiếp tục hoàn thiện nội dung của dự thảo Luật, đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh, việc xác định khái niệm “cơ sở” trong dự thảo Luật này là rất quan trọng. Hiện hành, chúng ta đang có Pháp lệnh dân chủ xã, phường, thị trấn thì phạm vi đã rõ, nay dự kiến mở rộng phạm vi điều chỉnh thì khái niệm cơ sở cần phải được làm rõ. Đại biểu cho rằng, với quy định của dự thảo luật, việc xếp xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính với thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng và đánh giá kỹ về sự phù hợp.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Vì vậy, đại biểu đề nghị xem xét lại tính phù hợp, sự thống nhất của dự thảo luật này đối với Luật Doanh nghiệp khi sử dụng cụm từ gọi chung là "doanh nghiệp” đối với hợp tác xã, tổ chức khác có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động tại khoản 2, tại khoản 1 Điều 2 của dự thảo luật.

Về nội dung Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại khoản 3 Điều 36 của dự thảo, đại biểu cơ bản thống nhất với các quy định. Tuy nhiên, để phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, đại biểu đề nghị bổ sung một điểm tại khoản này về các nội dung khác do Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn quyết định. Đại biểu cũng đề nghị cân nhắc điều chỉnh nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân của cấp xã tại khoản 2 Điều 60 của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tại khoản 2 Điều 62 từ 2 năm lên 5 năm để đảm bảo xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tránh xáo trộn không cần thiết, giảm bớt số lượng lần bầu, đảm bảo thống nhất với nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn.

Về xử lý vi phạm tại khoản 2 Điều 8 của dự thảo luật, hiện nay quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật từ hành chính, dân sự, hình sự được quy định khá đầy đủ. Vì vậy, đại biểu đề nghị tại điều luật này cần nghiên cứu quy định ngắn gọn, lượt bỏ những nội dung không cần thiết, trùng lắp như sau: Cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thi hành nhiệm vụ công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ phạm vi, hậu quả xảy ra sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, pháp luật về dân sự, tố tụng dân sự, pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự.

Về văn bản của cộng đồng dân cư được quy định tại Điều 18 của dự thảo, trên cơ sở đã xác định được hình thức văn bản của cộng đồng dân cư là nghị quyết, biên bản cuộc họp, biên bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, đại biểu đề nghị bổ sung các mẫu văn bản tương ứng với hình thức của văn bản, có thể quy định tại dự thảo luật hoặc các văn bản hướng dẫn thi hành để cộng đồng dân cư áp dụng thống nhất, dễ tiếp cận. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi khi ban hành các quyết định của cộng đồng dân cư bởi khả năng trình bày, diễn đạt văn bản của những người làm công tác tại những cơ sở còn có những hạn chế nhất định.

Ngoài ra, đối với nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, việc theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở 2 năm một lần theo điểm b khoản 2 Điều 68 của dự thảo. Đại biểu đề nghị cân nhắc quy định việc theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo được thực hiện hằng năm thay vì 2 năm như dự thảo để việc triển khai thi hành luật nghiêm túc, đánh giá sát, đúng quá trình thực hiện có cơ sở để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời.

Hồ Hương