Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 56805aa0-119c-50ef-86e9-428d29af6f63.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH TRẦN KHÁNH THU: CẦN SỚM HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ (SỬA ĐỔI)

28/07/2022 18:30

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đại biểu Trần Khánh Thu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình kiến nghị với các cơ quan soạn thảo sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đủ điều kiện bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013.


Đóng góp ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, đại biểu Trần Khánh Thu – Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình cho rằng, Luật Bảo hiểm y tế số 25 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Bảo hiểm Y tế số 46 năm 2014 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hệ thống pháp luật về bảo hiểm y tế, là cơ sở pháp lý cao nhất để thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển bảo hiểm y tế, thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.


Đại biểu Trần Khánh Thu – Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình.

Sau khi Luật Bảo hiểm y tế thực sự đi vào cuộc sống, khẳng định tính đúng đắn, tính phù hợp trong lựa chọn chính sách tài chính, y tế thông qua bảo hiểm y tế, một trong những chính sách an sinh xã hội, nhân đạo, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. Công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế ngày càng được tăng cường, công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế đã đi vào chiều sâu, đổi mới về hình thức và đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh một số vướng mắc, bất cập và để kịp thời đáp ứng với tình hình thực tế cũng như đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Ngày 13/6/2014, Quốc hội đã ban hành Luật số 46 để sửa đổi một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và tác động quan trọng đến quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Việc lựa chọn các phương thức thanh toán phù hợp đối với khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế mới, thanh toán định xuất, thanh toán nhóm chẩn đoán giúp các cơ sở y tế chủ động hơn trong điều chỉnh kinh phí, nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế được trở thành nguồn tài chính cơ bản phục vụ cho hoạt động của các cơ sở y tế.

Tuy nhiên, một số nội dung trong luật chưa cụ thể, cũng không rõ ràng, có sự mâu thuẫn trong nội tại văn bản luật. Trong khi đó, Luật Bảo hiểm y tế vẫn còn có các quy định về phạm vi, quyền lợi cũng như mức bảo hiểm y tế chưa đồng nhất. Để khắc phục được các tồn tại, bất hợp lý, đồng thời cụ thể hóa một số chính sách trên cơ sở có kế thừa, chọn lọc những quyết định hiện hành đang phát huy trong thực tiễn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội nước ta tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong điều chỉnh hoàn thiện các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế phù hợp với các quy định tại các luật có liên quan sẽ được sửa đổi trong thời gian tới như Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Giá để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Giảm tỷ lệ chi trực tiếp từ người sử dụng các dịch vụ y tế.

Theo đại biểu Trần Khánh Thu, Luật mới ban hành cần chú trọng hỗ trợ phát triển y tế, thúc đẩy huy động các nguồn lực, tạo tiền đề xã hội hóa y tế nhằm đảm bảo công bằng cho y tế tư nhân, tiếp cận với nguồn khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, hướng tới chăm sóc sức khỏe người dân được tốt nhất và đa dạng nhất. Vì vậy, các cơ quan soạn thảo sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đủ điều kiện bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013./.

Bích Lan