Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: c53b1fa1-3921-90a9-5115-aeac1c3f2285.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH Nguyễn Cao Phúc-Quảng Ngãi: Số lượng Phó chủ tịch phải phù hợp với đặc điểm từng đơn vị hành chính

02/06/2015

Tại phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 1/6 về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Nguyễn Cao Phúc cho rằng, không thể đánh đồng quy định số lượng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các đơn vị hành chính của các tỉnh, các huyện, các xã là bằng nhau mà phải tùy theo tình hình đặc điểm thực tế của từng đơn vị hành chính.

Về mô hình chính quyền địa phương, đại biểu Nguyễn Cao Phúc, thống nhất quan điểm tất cả các đơn vị hành chính đều tổ chức chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Về số lượng thành viên Ủy ban nhân dân các cấp, theo đại biểu số lượng thành viên của Ủy ban nhân dân nên tăng để tranh thủ được trí tuệ của tập thể, của số đông. Tuy nhiên, các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân nếu quá nhiều sẽ không đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành và yêu cầu tinh gọn trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Vì vậy, đại biểu đề nghị nên quy định thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các sở, ban, ngành tổng hợp của địa phương, cụ thể như công an, quân sự, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở xây dựng, Thanh tra tỉnh. Đối với các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số có Ban dân tộc tỉnh cùng với các đồng chí trong Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ở cấp huyện và cấp xã nên giảm số lượng thành viên Ủy ban nhân dân cho phù hợp, hoặc nên quy định theo tiêu chí phân loại đơn vị hành chính về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tính chất đặc thù về địa lý, số đơn vị hành chính trực thuộc, điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội để xác định số lượng thành viên của ủy ban.

Về Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, theo đại biểu Phúc dự thảo quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 3 Phó chủ tịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện có 2 Phó chủ tịch và Ủy ban nhân dân cấp xã có 1 Phó chủ tịch là chưa phù hợp.

Đại biểu phân tích, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tham gia trực tiếp vào việc điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân và giải quyết trực tiếp các yêu cầu của người dân. Số lượng Phó chủ tịch ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả điều hành và hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp.

Vì vậy, không thể đánh đồng quy định số lượng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các đơn vị hành chính của các tỉnh, các huyện, các xã là bằng nhau mà phải tùy theo tình hình đặc điểm thực tế của từng đơn vị hành chính mà Chính phủ xây dựng tiêu chí quy định số lượng Phó chủ tịch cho phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng tại các đơn vị hành chính và giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của nhân dân. Theo đại biểu Nguyễn Cao Phúc, tối thiểu cấp tỉnh 3, cấp huyện 2, cấp xã 1 người, một số đơn vị hành chính có các điều kiện đặc biệt thì tăng thêm 1 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Tại buổi thảo luận, đại biểu Nguyễn Cao Phúc cũng cho ý kiến về quy định giải tán Hội đồng nhân dân. Theo đại biểu, dự thảo chưa quy định về việc xác định mức độ thiệt hại, trình tự, thủ tục, thực hiện giải tán Hội đồng nhân dân cũng như đánh giá và xác định mức độ thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân và lấy ý kiến của nhân dân. Vì vậy, những nội dung này cần được làm rõ thêm trong luật .

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị cần làm rõ trong luật nội dung, cơ chế tiến hành quyền đề xuất tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân và tham gia kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn của cử tri nhằm khẳng định quyền làm chủ của người dân.

Bảo Yến lược ghi