Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6a3a1fa1-c960-90a9-5115-a53398e0457b.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH Trần Ngọc Vinh-Hải Phòng: Phải có tiêu chí cụ thể để thành lập Ban đô thị của Hội đồng nhân dân

02/06/2015

Thảo luận tại hội trường chiều ngày 1/6 về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Trần Ngọc Vinh cho rằng giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền địa phương như hiện nay là phương án tối ưu, vừa đảm bảo tính hợp hiến vừa thể hiện đầy đủ bản chất của nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân bầu ra và vì nhân dân. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị, việc thành lập Ban đô thị phải có các tiêu chí cụ thể về dân cư, hạ tầng cơ sở, địa giới hành chính, điều kiện về kinh tế - xã hội

Theo đó, cấp nào cũng đều có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhưng có sự điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bên trong của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính cho phù hợp với đặc điểm của nông thôn, đô thị.

Thảo luận về nội dung nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân, đại biểu Trần Ngọc Vinh chia sẻ Hội đồng nhân dân hoạt động hình thức không phải do đại biểu mà do chưa trao cho Hội đồng nhân dân những cơ chế, công cụ, biện pháp đủ mạnh, sắc bén và hữu hiệu để thực hiện chức năng của mình.

Đại biểu đề nghị dự án luật cần xác định rõ hiệu lực pháp lý của các kết luận, quyết định, nghị quyết của Hội đồng nhân dân là bắt buộc thực hiện đối với Ủy ban nhân dân, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân, chính quyền cấp dưới và tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn địa phương. Đồng thời, cần xác định rõ các cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm và chế tài xử lý trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Hội đồng nhân dân.

Để đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động cần thiết cho các cấp chính quyền địa phương, cần thiết phải tạo cho địa phương địa dư nhất định để quyết định những vấn đề cụ thể gắn với đặc thù của mỗi địa phương, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở không trái đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phân cấp phải gắn với thực quyền quản lý về nguồn lực, tài sản, nhân sự, trên cơ sở bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi được phân cấp.

Đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật quy định rõ các trường hợp ủy quyền, trường hợp phân cấp để tránh tình trạng tùy tiện khi áp dụng phân cấp, phân quyền trong điều hành, quản lý.

Về cơ cấu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại biểu đề nghị dự thảo luật quy định rõ Phó chủ tịch, Trưởng ban, Phó ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện phải là đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách; cũng như xem xét quy định cụ thể số lượng đại biểu chuyên trách tối thiểu, căn cứ vào số lượng các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội đồng nhân dân huyện và quận.

Về thành lập Ban đô thị của Hội đồng nhân dân tại các thành phố trực thuộc trung ương. Đại biểu Trần Ngọc Vinh cho rằng thành lập Ban đô thị để chịu trách nhiệm về quy hoạch đô thị, phát triển giao thông, hạ tầng kỹ thuật xậy dựng môi trường, tổ chức cung cấp dịch vụ công trên địa bàn nội đô là cần thiết. Song việc thành lập Ban đô thị phải có các tiêu chí cụ thể về dân cư, hạ tầng cơ sở, địa giới hành chính, điều kiện về kinh tế - xã hội để từ đó xác định rõ nếu thành phố nào hội đủ các tiêu chuẩn thì được thành lập Ban đô thị. Dự thảo luật không nên quy định cứng thành phố trực thuộc trung ương thì mới được thành lập Ban đô thị thuộc Hội đồng nhân dân.

Ngoài ra, tại buổi thảo luận đại biểu Trần Ngọc Vinh cũng cho ý kiến về một số nội dung cụ thể liên quan đến quyền hạn của Hội đồng nhân dân và kiến nghị làm rõ địa vị pháp lý của chế định, thành phố thuộc thành phố.

Bảo Yến lược ghi