Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 584811a1-a9a7-90a9-5115-aa31f23e33c8.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Nhiều đại biểu đề nghị không đưa nội dung về Quỹ phát triển nhà ở xã hội vào trong Luật Nhà ở (sửa đổi)

25/10/2014

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 24/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường thảo luận về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu không tán thành việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội.

Đại biểu Hoàng Thị Hoa - Bắc Giang: Tôi thống nhất với Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phương án 1 là không tán thành việc lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội. Thực chất hoạt động của quỹ này là quỹ do Bộ xây dựng quản lý ở cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân các tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể để thành lập phương án được quy định ở phương án 2 thì sẽ phát sinh tổ chức, bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất v.v... Tính chuyên nghiệp trong hoạt động tín dụng không thể bằng hệ thống ngân hàng hiện có. Về điểm này tôi thống nhất với phân tích của Đại biểu Trần Văn Minh ở Quảng Ninh. 

 

 

Đại biểu Lê Đắc Lâm - Bình Thuận: Điều 74 có đề cập đến Quỹ phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thực tế ở nhiều địa phương không có quỹ này, đồng thời với huy động nguồn vốn quỹ này nếu có cũng rất khó khăn. Trường hợp các địa phương có nhu cầu lớn về phát triển nhà ở xã hội thì có thể giao thêm nhiệm vụ hoặc ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển của địa phương thực hiện nhiệm vụ này. Mặt khác, hiện nay chúng ta đang có Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ phát triển đất, Quỹ đầu tư phát triển, v.v... đều có thể cho tổ chức, cá nhân vay vốn để phát triển nhà ở. Do đó tôi thống nhất như phương án 1 của dự thảo luật là không đưa nội dung về Quỹ phát triển nhà ở xã hội vào trong luật này

 

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh - Hòa Bình: Về quỹ phát triển nhà ở xã hội, tại Điều 74 quy định: "Quỹ phát triển nhà ở xã hội được thành lập ở Trung ương do Bộ Xây dựng quản lý, nhằm mục đích hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện được hưởng các chính sách nhà ở xã hội vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vay để xây dựng nhà ở xã hội". Tôi chia sẻ với Ban soạn thảo về tính nhân văn cao cả của đề xuất này đối với các đối tượng xã hội. Tôi cho là việc thành lập quỹ không thực sự cần thiết, như nhiều đại biểu đã phân tích trước tôi.

 

 

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình - Vĩnh Long: Về quỹ phát triển nhà ở xã hội tại Điều 74. Theo báo cáo giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tôi đồng ý với loại ý kiến thứ 2. Thứ nhất là không tán thành việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội, vì nếu thành lập quỹ thì nảy sinh thêm biên chế quản lý quỹ và cũng như đủ thứ khác. Về vấn đề này tôi không phân tích, đã có nhiều đại biểu phân tích rồi, tôi đồng ý không nên thành lập quỹ.

 

 

Cổng Thông tin điện tử

Các bài viết khác