Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: e70691a0-49dc-90a9-7816-2cfc16dae399.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH Đỗ Mạnh Hùng: Tăng cường công tác tiền kiểm để minh bạch hóa hơn nữa thị trường nhà ở

26/05/2014 14:00

Về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tôi nhất trí cao với việc bổ sung quy định tăng cường công tác tiền kiểm của các cơ quan chuyên môn của nhà nước, từ thiết kế cơ sở đến thiết kế kỹ thuật, từ dự toán cho đến nghiệm thu xây dựng của các công trình xây dựng sử dụng vốn của nhà nước. Nếu không quy định và làm tốt vấn đề này có thể có những công trình xây dựng mà sau khi xây dựng xong rồi mới bộc lộ những bất cập, những khiếm khuyết, những hạn chế rất khó sửa, mà nếu sửa thì rất tốn kém. Vì vậy quy định trách nhiệm kiểm soát của các cơ quan chuyên môn của nhà nước ngay từ đầu và trong suốt quá trình thi công xây dựng sẽ tránh được việc đầu tư lãng phí, thất thoát không hiệu quả, đồng thời góp phần đảm bảo tiến độ chất lượng và giá thành của công trình xây dựng.

Tuy nhiên để đầy đủ hơn ở nội dung này, tôi đề nghị phải bổ sung một khoản quy định trách nhiệm của cơ quan và của cá nhân cán bộ công chức nhà nước thực hiện nhiệm vụ tiền kiểm và chế tài xử lý nếu không hoàn thành nhiệm vụ này.

Vấn đề thứ ba, tôi tán thành với việc giữ quy định về nội dung quy hoạch xây dựng như trong dự thảo luật. Tuy nhiên để nội dung này phát huy được tác dụng và hiệu quả pháp lý tốt hơn, tôi xin đề nghị bốn điểm sau:

Điểm thứ nhất, trong dự thảo luật có một số điều, khoản nói về cụm từ "quy hoạch chi tiết" nhưng nội dung chưa được thể hiện rõ. Trong khi trên thực tế cơ quan quản lý quy hoạch ở một số nơi lợi dụng điều này gần như làm khó dễ cho doanh nghiệp. Có trường hợp yêu cầu doanh nghiệp thỏa thuận đến tận thiết kế mặt bằng, mặt cắt làm mất nhiều thời gian, thậm chí cả cơ hội của doanh nghiệp. Vì vậy tôi đề nghị Cơ quan soạn thảo và Cơ quan thẩm tra có sự nghiên cứu để có thể bổ sung những quy định cụ thể về vấn đề này trong dự thảo luật để Quốc hội thông qua.

Điểm thứ hai, tôi đề nghị bổ sung quy định về quản lý đất đai liên quan đến thực hiện quy hoạch. Thực tế hiện nay khi triển khai quy hoạch trở ngại rất lớn là việc giải phóng mặt bằng và các thủ tục về quản lý đất đai.

Điểm thứ ba, đề nghị bổ sung quy định rõ hơn về cơ quan chuyên môn của nhà nước phải quản lý và chịu trách nhiệm về năng lực cũng như trách nhiệm pháp lý của tư vấn lập quy hoạch xây dựng để đảm bảo nâng cao chất lượng của đồ án quy hoạch.

Điểm thứ tư, tôi đề nghị bổ sung vào Điều 48 một khoản quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh theo các giai đoạn của việc thực hiện quy hoạch.

ĐBQH Đỗ Mạnh Hùng - Đoàn ĐBQH Thái Nguyên

Các bài viết khác