ĐBQH THẠCH PHƯỚC BÌNH CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ NHẬN CHÌM Ở BIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY EVNGENCO1

29/04/2020

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện nhận chìm ở biển của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tại Phiếu chất vấn số 263/GS-PCCV ngày 14/11/2019 về việc thực hiện nhận chìm ở biển của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) theo Giấy phép nhận chìm ở biển số 1745/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 11/7/2019.


Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh.

Về vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: C căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở ý kiến của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, sau khi xem xét, thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhận chìm ở biển của Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 1 (sau đây viết tắt là BQLDA3-EVNGENCO1), ngày 11/7/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép nhận chìm ở biển số 1745/GP-BTNMT cho phép BQLDA3-EVNGENCO1 được phép nhận chìm chất nạo vét ở biển, khối lượng chất nhận chìm là 14,87 triệu m3, năm 2019 tối đa nhận chìm mỗi ngày là 49.000 m3, năm 2020 tối đa nhận chìm mỗi ngày 43.000 m3. Thời điểm và thời hạn thực hiện nhận chìm là 24 tháng kể từ ngày ký Giấy phép nhận chìm ở biển (không thực hiện nhận chìm từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/3/2020 và từ ngày ngày 01/11/2020 đến ngày 31/3/2021). Thời hạn thực hiện nhận chìm nêu trên được xem xét, cấp phép trên cơ sở đề nghị của BQLDA3-EVNGENCO1, thể hiện tại Dự án nhận chìm do BQLDA3-EVNGENCO1 lập trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhận chìm ở biển nộp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, việc thay đổi thời điểm thực hiện hoạt động nhận chìm thuộc trường hợp phải sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 54 của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP. Trên cơ sở Hồ sơ nhận được, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận, xem xét, thẩm định, quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển theo trình tự, thủ tục quy định tại các Điều 55, 56 và 57 của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định: Mới đây, Bộ có nhận được Công văn số 3379/EVNGENCO1-QLĐTXD ngày 04/11/2019 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc đề nghị gia hạn thời gian thi công nạo vét và nhận chìm quy định theo Giấy phép nhận chìm ở biển số 1745/GP-BTNMT. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được Hồ sơ của BQLDA3EVNGENCO1 đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển số 1745/GP-BTNMT theo các quy định của pháp luật nêu trên nên chưa có đủ cơ sở để xem xét, giải quyết./.

Bích Lan

Các bài viết khác