Họ và tên: Bố Thị Xuân Linh

Tên thường gọi: Bố Thị Xuân Linh

Ngày sinh: 01/03/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Chăm

Tôn giáo: Bà-la-môn

Quê quán: Xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận

Ngày vào đảng: 27/07/1999

Nơi ứng cử: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá:

Đại biểu chuyên trách: Không