Họ và tên: Trần Kiêm Lý

Tên thường gọi: Trần Kiêm Lý

Ngày sinh: 10/09/1913

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo:

Quê quán: Huyện Hương Trà , Thừa Thiên Huế

Trình độ học vấn:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam, chuyên viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ủy viên Ủy ban Dự án Pháp luật của Quốc hội.

Nơi làm việc:

Ngày vào đảng: ...

Nơi ứng cử: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: III,IV,V,V

Đại biểu chuyên trách: Không