CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV

28/03/2022

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

--------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV

(Ngày 28 và 29/3/2022)

----------------

 

Thứ hai, ngày 28/3/2022

Buổi sáng: (Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30)

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị.

2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị.

3. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ:

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo về dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

- Các vị đại biểu thảo luận.

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kết luận.

Buổi chiều: (Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00)

4. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi):

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo về dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

- Các vị đại biểu thảo luận.

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận.

Thứ ba, ngày 29/3/2022

Buổi sáng: (Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30)

5. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi):

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo về dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

- Các vị đại biểu thảo luận.

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận.

Buổi chiều: (Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00)

6. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi):

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo về dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

- Các vị đại biểu thảo luận.

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận.

7. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Hội nghị.

Thứ tư, ngày 30/3/2022

Dự phòng.