Thông cáo Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

25/08/2011

Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 8 năm 2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII đã họp phiên thứ nhất tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự phiên họp có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XIII.

- Về đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII: Trên cơ sở ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri, dư luận xã hội, thực tế diễn biến kỳ họp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí cho rằng, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Quốc hội đã nghe Báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội; quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước; thực hiện công tác lập pháp; xem xét việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2011 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Chương trình kỳ họp được bố trí chặt chẽ, hợp lý. Các vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ trong việc xem xét, quyết định những vấn đề thuộc chương trình kỳ họp. Ủy ban thường vụ Quốc hội hoan nghênh các ngành, các cấp, các địa phương và nhân dân cả nước đã góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan, các vị đại biểu Quốc hội cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước tích cực triển khai các Nghị quyết của Quốc hội.

- Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XIII: Dự kiến Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 20 - 10 - 2011. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội; thông qua 6 dự án luật, 1 nghị quyết, cho ý kiến về 13 dự án luật;  tiến hành giám sát và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất gửi các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan và tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ hai (tháng 9/2011).

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 4 dự án Luật đã được Quốc hội Khóa XII  thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ 8, đó là: Luật lưu trữ, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đo lường. Đồng thời, đề nghị các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại phiên họp này, sớm hoàn chỉnh các báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo luật để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận tại địa phương trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai sắp tới.

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương xây dựng Đề án nhằm tiếp tục phát huy vai trò, nêu cao hơn nữa vị trí, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội đóng góp vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong đó có việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

4. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần, thông tin tuyên truyền phục vụ hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

 

(Văn phòng Quốc hội)