Thông báo ý kiến kết luận phiên họp thứ nhất của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

10/04/2012

Từ ngày 22 đến ngày 23/8/2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ nhất để đánh giá những kết quả, hạn chế và những vấn đề cần quan tâm rút kinh nghiệm về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến bước đầu về nội dung, thời gian và các công việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về 4 dự án luật đã được Quốc hội khóa XII cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8 (bao gồm: Luật lưu trữ, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đo lường), việc xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần, thông tin tuyên truyền phục vụ hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo ý kiến kết luận tại phiên họp để các cơ quan triển khai thực hiện:

- Về việc đánh giá kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất gửi các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan; đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ hai (tháng 9/2011).

- Về 4 dự án luật đã được Quốc hội khóa XII cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội sớm hoàn chỉnh các báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo luật để gửi các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận tại địa phương trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sắp tới.

- Về việc xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội dự thảo kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xây dựng Đề án; thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án do 01 đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban, các thành viên gồm đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn thư ký kỳ họp, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ban chỉ đạo thành lập Tổ biên tập xây dựng Đề án. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phải đảm bảo tính kế thừa, khả thi, tính khoa học và vững chắc; đề xuất những nội dung trong phạm vi quy định của pháp luật hiện hành, có thể thực hiện được ngay để Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, triển khai sớm trước và trong kỳ họp thứ hai.

- Về bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần, thông tin tuyên truyền phục vụ hoạt động Quốc hội và đại biểu Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhà làm việc của Văn phòng Quốc hội (H7), đưa vào sử dụng Quý II/2012; phối hợp triển khai xây dựng nhà Quốc hội, phấn đấu đưa vào sử dụng Quý II/2013. Chưa triển khai dự án nhà đa năng 35 Ngô Quyền, dự án 27A Trần Hưng Đạo. Sớm trang cấp máy tính cá nhân cho các đại biểu Quốc hội khóa XIII; bố trí phòng làm việc, phương tiện cho các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, bảo đảm hợp lý, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Ban công tác đại biểu phối hợp Văn phòng Quốc hội rà soát, đề xuất kiện toàn củng cố, hoàn thiện tổ chức, hoạt động của các Vụ, đơn vị, sớm báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách từng lĩnh vực, Thường trực Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Ban, Viện của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan theo chức năng khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận, quyết định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ hai (dự kiến từ ngày 19 đến ngày 27/9/2011), phiên họp thứ ba (dự kiến từ ngày 05 đến ngày12/10/2011) của Ủy ban thường vụ Quốc hội và kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII.

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)