Thông cáo Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 8 năm 2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII đã họp phiên thứ nhất tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 
 

Thông báo ý kiến kết luận phiên họp thứ nhất của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Từ ngày 22 đến ngày 23/8/2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ nhất để đánh giá những kết quả, hạn chế và những vấn đề cần quan tâm rút kinh nghiệm về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến bước đầu về nội dung, thời gian và các công việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về 4 dự án luật đã được Quốc hội khóa XII cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8 (bao gồm: Luật lưu trữ, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đo lường), việc xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần, thông tin tuyên truyền phục vụ hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.