Thông báo nội dung phiên họp thứ 9 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

20/07/2012

       Trong các ngày 16 và 17/7/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 9 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về đánh giá kết quả kỳ họp thứ 3 và việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; về việc chuẩn bị chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 10, dự kiến kế hoạch tiến hành hoạt động giải trình tại Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong các tháng còn lại của năm 2012; về Tờ trình của Chính phủ việc xin chủ trương thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; về xây dựng lực lượng kiểm ngư; về công tác nhân sự Kiểm toán Nhà nước; thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị quyết về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp:

        - Về đánh giá kết quả kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp trong việc tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 3 gửi các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan; đồng thời, đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quyết định của Quốc hội tại kỳ họp; tiếp thu, xử lý những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình và tích cực chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

- Về việc chuẩn bị chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 10 và dự kiến kế hoạch tiến hành hoạt động giải trình tại Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong các tháng còn lại của năm 2012: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ban công tác đại biểu phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị kế hoạch và các điều kiện để Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn tại phiên họp thứ 10; Hội đồng dân tộc và tất cả các Ủy ban của Quốc hội tiến hành hoạt động giải trình.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành Tờ trình của Chính phủ về chủ trương thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và việc xây dựng lực lượng kiểm ngư. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban pháp luật phối hợp với Bộ nội vụ, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị văn bản để triển khai thực hiện.

- Trên cơ sở Tờ trình của Tổng kiểm toán Nhà nước và Báo cáo ý kiến của Ban công tác đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định điều động ông Nguyễn Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về công tác tại Kiểm toán Nhà nước và bổ nhiệm làm Phó Tổng kiểm toán Nhà nước.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ lao động, thương binh và xã hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh Pháp lệnh, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội phối hợp tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh Nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Ngay sau phiên họp, trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội; đồng thời tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc chương trình phiên họp thứ 10 (dự kiến từ ngày 13-22/8/2012) của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

 

CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quôc hội)