Thông cáo phiên họp thứ 8 Ủy ban thường vụ Quốc hội

06/05/2012

Ngày 04 và 05 tháng 5 năm 2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 8 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013 gồm 30 dự án luật, 03 dự án pháp lệnh trong Chương trình chính thức và 17 dự án luật trong Chương trình chuẩn bị; bổ sung 03 dự án luật và điều chỉnh tiến độ 04 dự án luật khác trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012; bổ sung 03 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII. Đề nghị Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Bộ tư pháp phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan rà soát tất cả các nội dung trong Chương trình, hoàn chỉnh báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung một số dự án mới chưa có trong danh mục quy định tại Nghị quyết số 12/NQ-QH13 và dự án có điều chỉnh tăng quy mô: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề nghị của Chính phủ về bổ sung 4 dự án mới, 5 dự án thành phần thuộc dự án đường ven biển tỉnh Ninh Thuận vào Danh mục các dự án, công trình được phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015, bố trí vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện 4 dự án điều chỉnh tăng quy mô do Bộ giao thông vận tải quản lý. Đề nghị Bộ kế hoạch và đầu tư, Ủy ban tài chính ngân sách hoàn chỉnh tờ trình, báo cáo thẩm tra trình Quốc hội xem xét, quyết định.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án phân bổ 5.500 đồng tỷ vốn trái phiếu Chính phủ cho một số dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi lớn: Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đồng ý với Chính phủ về phương án phân bổ 5.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho 19 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi lớn tập trung ở các tỉnh vùng miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012-2015:

Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với báo cáo của Chính phủ, đề nghị Bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng tiêu chí cụ thể cho từng Chương trình, trên cơ sở đó xác định mục tiêu rõ ràng, không trùng lặp giữa các Chương trình; rà soát lại các dự án thành phần của từng Chương trình để loại bỏ hoặc lồng ghép các nội dung nhằm tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu chính của các Chương trình; phối hợp với Ủy ban tài chính, ngân sách và cơ quan, tổ chức hữu quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các báo cáo, sớm phân bổ ngân sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cho các địa phương.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn dư dự toán chi và vượt thu ngân sách Trung ương năm 2011:

Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với phương án phân bổ sử dụng số dư dự toán chi ngân sách Trung ương và vượt thu ngân sách Trung ương năm 2011, đề nghị điều chỉnh mức phân bổ đối với kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; kinh phí cho Bộ quốc phòng; kinh phí hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương; kinh phí hỗ trợ các địa phương kinh tế trọng điểm và kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện các dự án cấp bách. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn thiện phương án phân bổ, gửi văn bản tới Ủy ban tài chính, ngân sách để xem xét, thẩm tra và có ý kiến trả lời trước khi quyết định phân bổ.

5. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng và cho ý kiến về công tác nhân sự.

 

(Văn phòng Quốc hội)