Thông báo kết luận Phiên họp thứ bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

05/05/2012

Ngày 21.4.2012, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký công văn số 779/TB - VPQH thông báo ý kiến kết luận Phiên họp thứ Bảy của ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Từ ngày 10 - 20.4.2012, ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ bảy do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội điều hành để cho ý kiến về 13 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2012): Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật biển Việt Nam, Luật Giá, Luật tài nguyên nước (sửa đổi), Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật giám định tư pháp, Luật quảng cáo, Luật dự trữ quốc gia, Luật xuất bản (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Luật hợp tác xã (sửa đổi), Luật thư viện; nghe Chính phủ báo cáo bổ sung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 và Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và Khóa XIII của Quốc hội; thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống pháp luật và cho ý kiến về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng và cho ý kiến về Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số ý kiến kết luận chính tại phiên họp:

- Về 13 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo, các Ủy ban của Quốc hội hoàn chỉnh tờ trình, báo cáo và dự thảo luật để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội đúng thời hạn quy định.

- Về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và Khóa XIII của Quốc hội: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban pháp luật của Quốc hội phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rà soát lại các dự án đề nghị đưa vào chương trình bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một lần nữa tại phiên họp thứ 8 (ngày 4 và 5.5.2012) trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

- Về báo cáo bổ sung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban tài chính, ngân sách, Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục cập nhật thông tin, tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hoàn chỉnh các Báo cáo để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

- Về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban kinh tế của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục hoàn thiện Đề án, báo cáo để xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại Hội nghị trực tuyến ngày 27.4.2012 và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3.

- Về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp sau.

- Về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 8.

-  Về Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban kinh tế của Quốc hội và các cơ quan hữu quan hoàn chỉnh báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

Từng nội dung trên đây, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến; lãnh đạo Quốc hội phụ trách đã có kết luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh các văn bản.

Ngay sau phiên họp, đề nghị các tổ chức, cơ quan hữu quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

CHỦ NHIỆM

NGUYỄN HẠNH PHÚC

(Văn phòng Quốc hội)