Thông cáo phiên họp thứ 6 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII

Từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 3 năm 2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 6 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 

Thông báo ý kiến kết luận phiên họp thứ sáu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

10/04/2012 05:16

Từ ngày 19 - 28/3/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ sáu do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành để nghe Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày Báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về 7 dự án luật, trong đó có 6 dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3: Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật công đoàn (sửa đổi), Luật giáo dục đại học, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và 01 dự án trình Quốc hội cho ý kiến: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Thông qua Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và dự án Pháp lệnh chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng; xem xét, cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012, các dự án thành phần và việc bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia, việc tham gia Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và Phần sửa đổi, việc bổ sung biên chế, số lượng thẩm phán Tòa án nhân dân địa phương năm 2012-2013, về nhân sự Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án Quân sự trung ương, xây dựng lực lượng kiểm ngư, việc chuyển Tạp chí kiểm toán thành Báo kiểm toán trực thuộc Kiểm toán nhà nước; tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về 2 lĩnh vực y tế và nội vụ; cho ý kiến về dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số ý kiến kết luận chính tại phiên họp:

        - Về báo cáo tổng kết và một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và báo cáo một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, chuẩn bị Tờ trình Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng.

        - Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao các Ủy ban của Quốc hội phối hợp các cơ quan soạn thảo chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, đảm bảo tiến độ, chất lượng trình Quốc hội; Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp gửi kèm công văn triệu tập kỳ họp đến các vị đại biểu Quốc hội; và theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan phối hợp chuẩn bị nội dung, các điều kiện đảm bảo cho kỳ họp.

- Về 7 dự án luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban liên quan của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo luật gửi các vị đại biểu Quốc hội.

- Dự án Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và dự án Pháp lệnh chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng: Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý thông qua; đề nghị Thường trực Ủy ban pháp luật, Thường trực Ủy ban tư pháp phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về việc bổ sung biên chế, số lượng thẩm phán Tòa án nhân dân địa phương năm 2012-2013: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn biên chế của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân địa phương. Giao Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao hoàn chỉnh Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

-  Về nhân sự Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thẩm phán Tòa án Quân sự trung ương: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc quyết định cử ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án Quân sự trung ương thay ông Trần Hữu Thắng đã nghỉ chế độ.

- Về tình hình phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015, kế hoạch năm 2012: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành nguyên tắc phân bổ, danh mục dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ và một số dự án bổ sung ngoài danh mục thuộc Nghị quyết số 881 và Quyết định số 184/QĐ-TTg. Đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xin ý kiến, nếu Quốc hội đồng ý thì tiếp tục phân bổ trong vốn dự phòng, sử dụng thêm một phần vốn dự phòng bố trí cho các công trình thủy lợi trọng điểm ở vùng sâu đã được đầu tư cơ bản để hoàn thiện đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả ngay.

- Về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012: Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ về phương án phân bổ nguồn vốn Ngân sách Trung ương năm 2012 đối với những chương trình đã rà soát và có đề án gửi tới Bộ kế hoạch và đầu tư. Những chương trình cho tới thời điểm này chưa rà soát, chưa xác định mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực, thời gian thực hiện thì gia hạn thêm 2 tháng, nếu không thực hiện được thì báo cáo Quốc hội quyết định và đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm của các thành viên Chính phủ có liên quan tới việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia.

- Về việc tham gia Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và Phần sửa đổi: Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương gia nhập Công ước theo đề nghị của Chính phủ, đồng thời đề nghị chưa phê chuẩn phần sửa đổi, vì đây là vấn đề nhạy cảm cần thận trọng. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình Chủ tịch nước.

- Về xây dựng lực lượng Kiểm ngư: Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý về sự cần thiết xây dựng lực lượng Kiểm ngư. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh hồ sơ, trình tại phiên họp sau.

- Về việc chuyển Tạp chí kiểm toán thành Báo kiểm toán trực thuộc Kiểm toán nhà nước: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ban công tác đại biểu phối hợp với Kiểm toán nhà nước hoàn chỉnh hồ sơ thành lập Báo theo quy định của pháp luật.

- Về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ban chỉ đạo xây dựng Đề án nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh Đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, tổ chức xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách mở rộng, sau đó tiếp thu, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 8 trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba.

- Về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ y tế và Bộ trưởng Bộ nội vụ. Nhìn chung, phiên chất vấn đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, tiếp tục có đổi mới, đáp ứng sự quan tâm của đại biểu Quốc hội, được dư luận đánh giá tốt. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn là những vấn đề bức xúc nổi lên từ thực tế, được đại biểu Quốc hội chất vấn từ kỳ họp thứ hai đến nay trong lĩnh vực y tế và nội vụ, như: việc bảo đảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; vấn đề y đức, điều chỉnh khung giá viện phí; vấn đề tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức nhà nước, cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thôn và giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền ở cơ sở…Giao Ban công tác đại biểu phối hợp với Văn phòng Quốc hội hoàn chỉnh văn bản kết luận phiên chất vấn, biên bản tóm tắt ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp để gửi đến đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Từng nội dung trên đây, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến; lãnh đạo Quốc hội phụ trách đã có kết luận. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh các văn bản.

Ngay sau phiên họp, đề nghị các đồng chí chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ bảy (từ ngày 10-20/4/2012) của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

 

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông báo kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, ngày 26 tháng 3 năm 2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Phiên chất vấn có sự tham dự của hầu hết các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, đại diện lãnh đạo một số cơ quan ở hữu quan, nhiều vị đại biểu Quốc hội ở địa phương cũng tham dự thông qua truyền hình trực tuyến tại Đoàn đại biểu Quốc hội.