Thông báo nội dung phiên họp thứ 50 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

20/07/2016

Từ ngày 11 - 12/7/2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 50 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng; dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017 và dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2017; cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; việc chuyển Kênh truyền hình Quốc hội từ Đài tiếng nói Việt Nam về Văn phòng Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

- Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Tổng thư ký Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến ban thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn thiện dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu và điều kiện về mọi mặt của kỳ họp.

- Về báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016: Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban kinh tế và Ủy ban tài chính-Ngân sách của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo để trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ nhất.

- Về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, chỉnh lý và hoàn thiện văn bản thông báo ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội về nội dung này để gửi Chính phủ.

- Về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017; dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2017: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về các nội dung nêu trên; đồng thời đề nghị Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh các tờ trình, dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ nhất.

- Về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban pháp luật của Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo thẩm tra để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

- Về việc chuyển Kênh truyền hình Quốc hội từ Đài tiếng nói Việt Nam về Văn phòng Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan hữu quan hoàn thành các thủ tục để tiến hành chuyển giao kênh truyền hình về Văn phòng Quốc hội bảo đảm đúng quy định pháp luật, hoạt động liên tục, hiệu quả, chất lượng.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tập trung triển khai hoàn tất các công việc phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, khai mạc vào ngày 20/7/2016.

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)