Thông báo ý kiến kết luận phiên họp thứ năm của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

10/04/2012

Từ ngày 10-11/01/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ năm do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành để cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của 5 dự án luật: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật giám định tư pháp, Luật quảng cáo, Luật biển Việt Nam; tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số ý kiến kết luận chính tại phiên họp:

- Về 5 dự án luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội sớm hoàn chỉnh các báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo luật, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ ba.

- Về giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các đồng chí chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ sáu của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 13-14/02/2012).

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

 

(Văn phòng Quốc hội)