Thông cáo phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 01 năm 2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 5 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 
 

Thông báo ý kiến kết luận phiên họp thứ năm của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 10-11/01/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ năm do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành để cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của 5 dự án luật: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật giám định tư pháp, Luật quảng cáo, Luật biển Việt Nam; tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.