Thông cáo phiên họp thứ 49 Ủy ban thường vụ Quốc hội

16/06/2016

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6 năm 2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 49 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và điều hành của các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV và về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017 và dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

- Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV: Trên cơ sở Tờ trình của Tổng thư ký Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Dự kiến, kỳ họp này khai mạc ngày 20-7-2016, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước; nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu. Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

- Về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017. Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban pháp luật của Quốc hội và cơ quan hữu quan rà soát, đánh giá kỹ lưỡng công tác xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và hoàn thiện hồ sơ các dự án theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính khả thi, đủ điều kiện bổ sung, điều chỉnh Chương trình. Đối với dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với nguyên tắc lập dự kiến Chương trình được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, đồng thời, yêu cầu xác định rõ thứ tự ưu tiên của các dự án luật cần ban hành và quyết tâm tập trung thực hiện, bảo đảm tiến độ, tránh tình trạng phải điều chỉnh Chương trình. Việc đưa các dự án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 phải tính đến quỹ thời gian, nguồn lực và tiến độ soạn thảo, tránh dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án và tính khả thi của chương trình.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 và báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, đề nghị Chính phủ, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe Hội đồng bầu cử Quốc gia báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.  Với tỷ lệ 99,35% cử tri đi bầu đã thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm cao của công dân trong việc lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình tham gia chính quyền các cấp. Công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được các cơ quan trong hệ thống chính trị phối hợp triển khai chặt chẽ, có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt. Kết quả bầu cử cơ bản bảo đảm mục tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm thành phần, cơ cấu đại biểu phù hợp với dự kiến, phản ánh được tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp Nhân dân. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng bầu cử Quốc gia tiếp tục tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp nhất.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn kinh phí còn lại và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2015 và nguồn 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 chưa sử dụng. Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội. Đồng thời, nhất trí với việc ban hành Nghị quyết về việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí còn lại và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2015, giao Ủy ban tài chính, ngân sách phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. Đối với nguồn 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 chưa sử dụng, đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

5. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về trang phục Thẩm phán, Hội thẩm, Giấy chứng minh Thẩm phán và Hội thẩm; về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức trong Tòa án nhân dân; về việc bổ sung số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp; về chế độ phụ cấp đối với Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng thời, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 • Kỳ họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 10
 • Kỳ họp thứ 2
 • Kỳ họp thứ 1
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X