Thông báo nội dung phiên họp thứ 49 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

20/06/2016

Từ ngày 13 - 15/6/2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 49 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về trang phục Thẩm phán, Hội thẩm, Giấy chứng minh Thẩm phán và Hội thẩm, chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức trong Tòa án nhân dân, việc bổ sung số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp; Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về chế độ phụ cấp đối với Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017; về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014, tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015;  về phương án sử dụng nguồn kinh phí còn lại và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2015 và nguồn 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 chưa sử dụng; Xem xét, thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm; nghe Hội đồng bầu cử Quốc gia báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

- Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp rà soát, tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, đảm bảo tiến bộ, chất lượng các dự án, báo cáo...trình Quốc hội theo quy định; Tổng thư ký Quốc hội chỉ đạo việc phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, nắm chắc tình hình thực tế để tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp, gửi công văn triệu tập kỳ họp đến các vị đại biểu Quốc hội, đồng thời tiếp tục đôn đốc chuẩn bị các nội dung và điều kiện về mọi mặt cho kỳ họp.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về trang phục Thẩm phán, Hội thẩm, Giấy chứng minh Thẩm phán và Hội thẩm; về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức trong Tòa án nhân dân; về việc bổ sung số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp; về chế độ phụ cấp đối với Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đề nghị Thường trực Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo các nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban pháp luật của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến góp ý tại phiên họp, hoàn thiện tờ trình, báo cáo và dự thảo Nghị quyết, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

- Về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh các báo cáo, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

- Về phương án sử dụng nguồn kinh phí còn lại và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2015 và nguồn 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 chưa sử dụng: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội; đồng thời, nhất trí với việc ban hành Nghị quyết về việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí còn lại và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2015, giao Ủy ban tài chính, ngân sách phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. Đối với nguồn 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 chưa sử dụng, đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm: Đề nghị Thường trực Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết gửi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe Hội đồng bầu cử Quốc gia báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: Đề nghị Hội đồng bầu cử Quốc gia tiếp tục tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 50 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến ngày 11-13/7/2016).

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)