Thông báo nội dung phiên họp thứ 48 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

01/06/2016

Ngày 25/5/2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 48 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát bước đầu 02 chuyên đề về: Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo; xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính và dự thảo Nghị quyết quy định về phân loại đô thị; nghe Hội đồng bầu cử Quốc gia báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

- Về báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề: Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai giám sát theo kế hoạch đề ra, hoàn thiện báo cáo bảo đảm tiến độ, chất lượng, đồng thời, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Quốc hội trong đó nêu rõ những kết quả, bất cập, hạn chế và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương và đề ra các giải pháp để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 9-2016 và trình Quốc hội giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

- Về báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai giám sát theo kế hoạch đề ra; hoàn thiện báo cáo theo hướng chặt chẽ, nhận định đánh giá đúng tình hình; đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp để phát triển khoa học, công nghệ trong thời gian tới nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 9/2016.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính và dự thảo Nghị quyết quy định về phân loại đô thị. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Chính phủ phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo các nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe Hội đồng bầu cử Quốc gia báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia khẩn trương tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức bầu cử để tiếp tục báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 49 (tháng 6-2016).

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 49 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến ngày 13-16/6/2016).

 

TỔNG THƯ KÝ

 (đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)