Thông báo nội dung phiên họp thứ 47 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

04/05/2016

Từ ngày 25/4 đến sáng ngày 26/4/2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 47 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về việc đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; về các Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về các nội dung sau: trang phục và Chứng minh thư của Thẩm phán Tòa án nhân dân; chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; bổ sung tạm thời về biên chế, số lượng Thẩm phán Cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp; về dự thảo Nghị quyết tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính và Nghị quyết quy định về phân loại đô thị; về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2019 tại một số nước.

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

- Về việc đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; dự kiến về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV là công tác nhân sự, xem xét báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, những giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 và các vấn đề quan trọng khác. Đề nghị Tổng thư ký Quốc hội tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII để gửi các vị đại biểu Quốc hội; xây dựng dự kiến chương trình làm việc chi tiết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

- Về các Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: về trang phục và Chứng minh thư của Thẩm phán Tòa án nhân dân; về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; về bổ sung tạm thời về biên chế, số lượng Thẩm phán Cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý các tờ trình, dự thảo để Ủy ban tư pháp của Quốc hội tiến hành thẩm tra, trên cơ sở đó sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội vào một phiên họp sau.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân: Đề nghị Chính phủ, Thường trực Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, gửi xin ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 2 dự thảo Nghị quyết tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính, Nghị quyết quy định về phân loại đô thị: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2019 tại một số nước: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban đối ngoại của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các đồng chí chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 48 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến ngày 25-27/5/2016).

TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)

 
 • Tin hoạt động giám sát
 • Tin hoạt động Văn phòng Quốc hội
 • Phiên họp thứ 26
 • Phiên họp thứ 25
 • Phiên họp thứ 24
 • Phiên họp thứ 23
 • Phiên họp thứ 22
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 19
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X