Thông cáo phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thương vụ Quốc hội khóa XIII

10/03/2016

Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 3 năm 2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 46 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và điều hành của các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cơ bản nhất trí dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp trình Quốc hội. Đến nay, công tác chuẩn bị về mọi mặt cho kỳ họp đã được các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu tích cực thực hiện, đảm bảo yêu cầu đề ra. Các nội dung trình tại kỳ họp đều đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến và đủ điều kiện trình Quốc hội. Công tác thông tin, hậu cần, kỹ thuật và các điều kiện đảm bảo khác đã cơ bản hoàn thành, phục vụ tốt kỳ họp.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tiếp cận thông tin. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo, dự thảo luật, gửi đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 (bao gồm: mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016-2020); kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 (Riêng các báo cáo về kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đề nghị tiếp tục chuẩn bị để trình Quốc hội khóa XIV quyết định tại kỳ họp thứ 2).

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban Tổng kết công tác của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11.

5. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm và dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo, dự thảo Quy chế, dự án Pháp lệnh trình tại phiên họp sau.

6. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh quản lý thị trường và Nghị quyết phê chuẩn nhân sự Ban Thư ký nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. 

(Văn phòng Quốc hội)