Thông báo nội dung phiên họp thứ 46 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

14/03/2016

Từ ngày 07/3 đến sáng ngày 09/3/2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 46 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của dự án Luật tiếp cận thông tin; các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 (bao gồm: mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016-2020); kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm; Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp; thông qua Pháp lệnh quản lý thị trường, Nghị quyết phê chuẩn nhân sự Ban Thư ký nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

- Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Tổng thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, trình Quốc hội; đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp chuẩn bị các nội dung và điều kiện về mọi mặt của kỳ họp.

- Về dự án Luật tiếp cận thông tin: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo, dự thảo luật, gửi đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11.

- Về các báo cáo đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 (bao gồm: mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016-2020); kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 (Riêng các báo cáo về kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đề nghị tiếp tục chuẩn bị để trình Quốc hội khóa XIV quyết định tại kỳ họp thứ 2).

- Về Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban Tổng kết công tác của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11.

- Về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm và dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo, dự thảo Quy chế, dự án Pháp lệnh trình tại phiên họp sau.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh quản lý thị trường: Đề nghị Ủy ban kinh tế của Quốc hội chủ trì phối hợp với Ủy ban pháp luật, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, gửi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn nhân sự Ban Thư ký nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII: Đề nghị Tổng thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các đồng chí chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tập trung triển khai hoàn tất các công việc phục vụ kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, khai mạc vào ngày 21/3/2016.

TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

 

(Văn phòng Quốc hội)