Thông cáo phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

26/02/2016

Từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 02 năm 2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 45 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước;  đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

- Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII: Trên cơ sở Báo cáo của Văn phòng Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào ngày 21-3-2016. Tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, một số nghị quyết; cho ý kiến 1 dự án luật khác; xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước và kiện toàn một số chức danh nhà nước.

- Về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban pháp luật và cơ quan, cá nhân hữu quan tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để có đủ điều kiện bổ sung, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; bảo đảm đúng quy định, khả thi để Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 3 dự án luật trình Quốc hội thông qua, gồm: Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi). Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các báo cáo, dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa XIII của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội và việc chuẩn bị các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chuẩn bị các báo cáo khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện văn bản để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11. 

4. Cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc cho ý kiến đối với nội dung Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Ô-xtơ-rây-li-a về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ. Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và đề nghị Chính phủ sớm tiến hành thủ tục phê duyệt Thỏa thuận này theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; đồng thời, cần tăng cường mở rộng thỏa thuận trong việc thực hiện chương trình lao động kết hợp với kỳ nghỉ với nhiều quốc gia khác.

5. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, thông qua Quy chế hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội; Nghị quyết về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban dân nguyện và Nghị quyết giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên cao cấp cho Viện kiểm sát nhân dân. 

(Văn phòng Quốc hội)