Thông báo nội dung phiên họp thứ 45 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

02/03/2016

Từ ngày 17/02 đến sáng ngày 25/02/2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 45 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu của 03 dự án: Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), Luật báo chí (sửa đổi), Luật dược (sửa đổi), các dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và việc chuẩn bị các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước; Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đề nghị bổ sung chỉ tiêu kiểm sát viên cao cấp của ngành Kiểm sát nhân dân; Tờ trình của Chính phủ về nội dung thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Ô-xtơ-rây-li-a về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ; Quy chế hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội; về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; dự thảo Nghị quyết về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban dân nguyện; điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

- Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Tổng thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, nắm chắc tình hình thực tế để tiếp tục hoàn chỉnh, gửi dự kiến chương trình kỳ họp, công văn triệu tập kỳ họp đến các vị đại biểu Quốc hội, đồng thời tiếp tục đôn đốc chuẩn bị các nội dung, điều kiện về mọi mặt cho kỳ họp, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 46 (tháng 3/2016).

- Về 03 dự án Luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các báo cáo, dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11.

- Về các dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban Tổng kết công tác của Quốc hội nhiệm kỳ XIII nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 46 (tháng 03/2016).

- Về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện văn bản để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11.

- Về Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đề nghị bổ sung chỉ tiêu kiểm sát viên cao cấp của ngành Kiểm sát nhân dân: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với nội dung của Tờ trình; đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp với các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về Tờ trình của Chính phủ về nội dung thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Ô-xtơ-rây-li-a về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí; đề nghị Chính phủ sớm tiến hành thủ tục phê duyệt Thỏa thuận này theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; đồng thời, cần tăng cường mở rộng thỏa thuận trong việc thực hiện chương trình lao động kết hợp với kỳ nghỉ với nhiều quốc gia khác.

- Về Quy chế hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban đối ngoại của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế, gửi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Về dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban dân nguyện: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban dân nguyện, Ủy ban pháp luật của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV: Đề nghị Ban công tác đại biểu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, hữu quan hoàn thiện Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các đồng chí chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 46 (từ ngày 07-10/3/2016) của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

 

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)