Các Chủ tịch Quốc hội tiền nhiệm
  • Phiên họp thứ 5
  • Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định
  • Phiên họp thứ 4
  • Phiên họp thứ 3
  • Phiên họp thứ 2
  • Phiên họp thứ 1
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X