Thông báo nội dung phiên họp thứ 44 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

17/02/2016

Từ ngày 14/01 đến ngày 16/01/2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 44 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 4 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII: Luật tiếp cận thông tin, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; xem xét, thông qua dự thảo 4 nghị quyết: Nghị quyết quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị quyết về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Nghị quyết về quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 2016-2021; cho ý kiến về dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV; về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước.

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

- Về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 4 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2016).

- Về 4 dự thảo Nghị quyết đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện văn bản, trình Chủ tịch Quốc hội.

- Về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp với các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện dự thảo để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các đồng chí chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 45 (từ ngày 17-26/ 02/2016) của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)