Thông báo Nội dung phiên họp thứ 43 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

21/12/2015

Từ ngày 9/12 đến ngày 11/12/2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 43 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc đánh giá kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; dự án Pháp lệnh quản lý thị trường; việc đàm phán và trao đổi công hàm Thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 về việc ban hành biểu thuế suất thuế tài nguyên; Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với tổ chức thuế, tổ chức hải quan giai đoạn 2016-2020; về chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc; dự thảo Nghị quyết về cấp bậc hàm cao cấp là cấp tướng đối với chức vụ sĩ quan ở đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Công an; về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban thường vụ Quôc hội, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia, Nghị quyết quy định về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị quyết về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban thư ký và Văn phòng Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

- Về đánh giá kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 10, gửi đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan; hoàn chỉnh dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

- Về dự án Pháp lệnh quản lý thị trường: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Công thương, Ủy ban kinh tế của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý dự án, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp sau.

- Về việc đàm phán và trao đổi công hàm Thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ: Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí để Chính phủ đàm phán, trao đổi công hàm Thỏa thuận với phía Hoa Kỳ, sau đó trình Quốc hội phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 về việc ban hành biểu thuế suất thuế tài nguyên, Nghị quyết về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với tổ chức thuế, tổ chức hải quan giai đoạn 2016-2020: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ tài chính, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, gửi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cấp bậc hàm cao cấp là cấp tướng đối với chức vụ sĩ quan ở đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Công an: Đề nghị Bộ Công an, Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua các dự thảo Nghị quyết về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội; về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử Quốc gia, về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban thư ký và Văn phòng Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, chỉnh lý và hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, gửi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng văn bản, sau đó trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các đồng chí chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 44 (tháng 01/2016) của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

CHỦ NHIỆM

 (đã ký) 

Nguyễn Hạnh Phúc 

 

(Văn phòng Quốc hội)