Thông báo nội dung phiên họp thứ 42 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

02/12/2015

Từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 42 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về 13 dự án luật, trong đó có 10 dự án luật trình Quốc hội thông qua: Luật tố tụng hành chính (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tạm giữ, tạm giam, Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Bộ luật dân sự (sửa đổi), Luật trưng cầu ý dân, Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và 03 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu: Luật đấu giá tài sản, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), Luật về hội; cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020; về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; về việc gia nhập Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

      - Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu và dự kiến chương trình kỳ họp, trình Quốc hội tại phiên họp trù bị.

      - Về các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

      - Về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020; về  đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban kinh tế, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

      - Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ban công tác đại biểu tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10.

      - Về việc gia nhập Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại: Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết Việt Nam gia nhập Công ước La Hay; đề nghị Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định gia nhập Công ước này theo quy định tại Hiến pháp và Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

        Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan, đơn vị và các nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tập trung triển khai hoàn tất các công việc phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, khai mạc vào ngày 20/10/2015.

CHỦ NHIỆM

(Đã ký) 

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)