13/10/2015.Ngày làm việc thứ 2,phiên họp thứ 42 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội

 •  

  Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Đức Hiền góp ý kiến về dự án Luật ký kết,gia nhập và thực hiện điều ước Quốc tế(sửa đổi)Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban KT Nguyễn Văn Giàu góp ý kiến về dự án Luật ký kết,gia nhập và thực hiện điều ước Quốc tế(sửa đổi)Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT Kso Phước góp ý kiến về dự án Luật ký kết,gia nhập và thực hiện điều ước Quốc tế(sửa đổi)Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Trần Văn Hằng trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật ký kết,gia nhập và thực hiện điều ước Quốc tế(sửa đổi)Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn trình bày tờ trình dự án Luật ký kết,gia nhập và thực hiện điều ước Quốc tế(sửa đổi)Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu điều hành thảo luận,cho ý kiến về dự án Luật ký kết,gia nhập và thực hiện điều ước Quốc tế(sửa đổi)Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT