Thông báo nội dung phiên họp thứ 41 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

02/12/2015

Từ ngày 14/9 đến ngày 25/9/2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 41 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến về 3 dự án luật trình Quốc hội thông qua (Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng), 4 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến (Luật dược, Luật báo chí (sửa đổi), Luật về hội, Luật ban hành quyết định hành chính);  về dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp; về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tối phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2016; báo cáo tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; báo cáo kết quả giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014 và Việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ); báo cáo giám sát về kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO); phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo Báo cáo số 348/BC-CP ngày 17-7-2015 của Chính phủ; báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015; báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016; dự thảo Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế; việc thành lập Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trên cơ sở Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ Kiểm toán Nhà nước; dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội năm 2002.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

      - Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp rà soát, tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, đảm bảo tiến bộ, chất lượng các dự án, đề án, báo cáo...trình Quốc hội theo quy định; Văn phòng Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp, đồng thời đôn đốc chuẩn bị các nội dung và điều kiện về mọi mặt phục vụ kỳ họp…

      - Về các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định chưa trình dự án Luật ban hành quyết định hành chính tại kỳ họp thứ 10, chuyển dự án luật này sang kỳ họp sau để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ hơn. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo dự án luật gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định. Đối với 3 dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật báo chí (sửa đổi) và Luật về hội, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý tờ trình, báo cáo, dự thảo luật trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại phiên họp tháng 10 trước khi gửi các vị đại biểu Quốc hội.

      - Về dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua tại phiên họp sau.

      - Về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tối phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015;  báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2016: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo để gửi đại biểu Quốc hội theo quy định.

      - Về báo cáo tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại: Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết ghi nhận kết quả đạt được và cho kết thúc việc thí điểm để chính thức thực hiện chế định thừa phát lại. Đề nghị Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện tờ trình, báo cáo và dự thảo Nghị quyết gửi đại biểu Quốc hội theo quy định.

      - Về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014; báo cáo giám sát kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ): Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Đoàn giám sát, Hội đồng dân tộc, Ủy ban kinh tế, Ủy ban quốc phòng và an ninh phối hợp với các cơ quan tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

      - Về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội tiếp tục hoàn thiện tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

      - Về các báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh các báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

      - Về báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ban công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức Hội nghị vào đầu tháng 12/2015.

      - Về dự thảo Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ y tế tiếp thu, hoàn thiện để Chính phủ ban hành Nghị định.

      - Về dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi): Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh tờ trình, báo cáo, dự thảo Nội quy, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

      - Về việc thành lập Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trên cơ sở Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ Kiểm toán Nhà nước: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Kiểm toán Nhà nước. Đề nghị Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội tiếp thu,  hoàn chỉnh Đề án, dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội xem xét, ký ban hành.

      Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 42 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến 12-15/10/2015), kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.  

CHỦ NHIỆM 

(đã ký) 

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)