Thông cáo phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

19/08/2015

 

Từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 8 năm 2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 40 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 14 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, gồm: Bộ luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; Luật phí, lệ phí; Luật thống kê (sửa đổi); Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật trưng cầu ý dân; Luật khí tượng thủy văn; Luật an toàn thông tin; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật tạm giữ, tạm giam. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2015).

Đối với 5 dự án luật, gồm: Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Bộ luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các văn bản kịp thời trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận, góp ý kiến từ ngày 24-26/8/2015.  

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn của 3 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành các dự án luật này. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, dự thảo luật nhằm cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng. Qua xem xét và thảo luận, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất đề nghị nâng dự án Pháp lệnh này lên thành Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng và bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thành dự án Luật theo các thủ tục quy định, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 - 2015.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội năm 2002.

Sau hơn 12 năm thi hành, Nội quy kỳ họp Quốc hội năm 2002 đã có những đóng góp quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội nói chung và nâng cao chất lượng các kỳ họp Quốc hội nói riêng. Tuy nhiên, Nội quy kỳ họp Quốc hội hiện hành sau nhiều năm thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, cần được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện, hợp lý, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong quy trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội tại kỳ họp. Ủy ban thường vụ Quốc hội hoan nghênh sự chuẩn bị chu đáo, công phu của Ban soạn thảo trong việc xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp để triển khai Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội và các văn bản luật khác có liên quan, đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh các văn bản gửi cơ quan thẩm tra, xin ý kiến các cơ quan theo quy định, sau đó trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý  kiến tại phiên họp tháng 9 - 2015.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội. Giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ kế hoạch và đầu tư và các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp hoàn chỉnh tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

5. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc gia nhập Công ước Viên năm 1980 và Nghị quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện nghiên cứu lập pháp.

(Văn phòng Quốc hội)