Thông báo nội dung phiên họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

17/09/2015

Từ ngày 10/8 đến ngày 18/8/2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 40 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 14 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 gồm: Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật trưng cầu ý dân, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật tạm giữ, tạm giam, Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi), Luật an toàn thông tin, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán, Luật phí, lệ phí, Luật thống kê (sửa đổi) và 03 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 10: Luật khí tượng thủy văn, Luật tiếp cận thông tin, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); cho ý kiến về dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng, sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện nghiên cứu lập pháp, việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và việc gia nhập Công ước Viên năm 1980.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

- Đối với 14 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội,  trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10. Đối với 4 dự án luật gồm: Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) và Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các văn bản kịp thời trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận, góp ý kiến từ ngày 24-26/8/2015.

- Đối với 03 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 10: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo luật gửi đại biểu Quốc hội.

- Đối với dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị nâng dự án Pháp lệnh này lên thành dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thành dự án Luật theo các thủ tục quy định, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 41 (tháng 9/2015).

- Về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh các văn bản gửi xin ý kiến các cơ quan hữu quan, xin ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng văn bản; sau đó tiếp thu, chỉnh lý, gửi cơ quan thẩm tra trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý  kiến tại phiên họp thứ 41.

- Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện nghiên cứu lập pháp: Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua về mặt chủ trương; giao Viện nghiên cứu lập pháp và Ủy ban pháp luật tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Đối với việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội. Giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Về việc gia nhập Công ước Viên năm 1980: Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý để Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định gia nhập Công ước.

Ngay sau phiên họp này, đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 41 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến 10-18/9/2015).

 

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

 

(Văn phòng Quốc hội)