Thông báo ý kiến kết luận phiên họp thứ tư của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

10/04/2012

Từ ngày 13 - 16/12/2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ tư do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành để đánh giá kết quả kỳ họp thứ hai và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, ý kiến còn khác nhau của 6 dự án luật đã được Quốc hội khóa XIII cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ hai (Luật tài nguyên nước (sửa đổi), Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật giá); cho ý kiến về 02 dự án Pháp lệnh (dự án Pháp lệnh pháp điển hệ thống pháp luật và dự án Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật); xem xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương; tiến hành giám sát 02 chuyên đề: Việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu; thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2012 của các cơ quan của Quốc hội, Chương trình công tác năm 2012.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số ý kiến kết luận chính tại phiên họp:

- Về việc đánh giá kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ hai gửi các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan; tiếp tục chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại những phiên họp sau.

- Về 6 dự án luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội sớm hoàn chỉnh các báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo luật, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ ba.

- Về 02 dự án Pháp lệnh: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban pháp luật phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo pháp lệnh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp sau.

- Về đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương: Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị Thường trực Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Giám sát 02 chuyên đề: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến đóng góp tại phiên họp, rà soát, chỉnh lý một bước để nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp sau.

- Về Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2012 của các cơ quan của Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban đối ngoại, Văn phòng Quốc hội, tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh báo cáo, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành

- Về Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh chương trình, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong thời gian tới.

Từng nội dung trên đây, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến; lãnh đạo Quốc hội phụ trách đã có kết luận. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh các văn bản.

Ngay sau phiên họp, đề nghị các đồng chí chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ năm (tháng 01/2012) của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)