Thông báo nội dung phiên họp thứ 39 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

20/07/2015

Ngày 14/7/2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 39 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về Kế hoạch triển khai việc Tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; về việc thành lập một số Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân ở một số đơn vị hành chính cấp huyện vừa được chia tách, thành lập mới; một số vấn đề về cán bộ, về chế độ phụ cấp, chế độ tiền lương, trang phục trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

      - Về đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9 và việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9 gửi các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan; hoàn chỉnh dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

      - Về Kế hoạch triển khai việc Tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh Kế hoạch, Nghị quyết thành lập Ban chỉ đạo Tổng kết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

      - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết về việc thành lập một số Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân ở một số đơn vị hành chính cấp huyện vừa được chia tách, thành lập mới: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan, hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

      - Đối với các vấn đề về cán bộ, chế độ phụ cấp, chế độ tiền lương, trang phục của ngành Kiểm sát nhân nhân: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp thu ý kiến tại phiên họp, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan để tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị trình Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định vào thời gian thích hợp.

      Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến 10-18/8/2015).  

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)