Thông báo nội dung phiên họp thứ 38 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

15/07/2015

Từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 38 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về 03 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9: Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân và dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Luật trưng cầu ý dân, Luật khí tượng thủy văn và báo cáo của Chính phủ về Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014; về Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 và phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2014; về các tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập một số đơn vị hành chính thuộc các tỉnh Trà Vinh, Hậu Giang, Bình Phước, Thái Nguyên, Bạc Liêu và Thanh Hóa; về tổ chức bộ máy các đơn vị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Viện kiểm sát quân sự các cấp, phê chuẩn danh sách thành viên Ủy ban kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, phê chuẩn danh sách Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành lập và giải thể Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực, quy định về Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân; về tổ chức bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao, thành lập Tòa án nhân dân cấp cao, số lượng Tòa án nhân dân cấp cao và phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi Tòa án nhân dân cấp cao, danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

      - Đối với 03 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan tổ chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, dự thảo luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9.

      - Về báo cáo của Chính phủ về Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc xây dựng Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) nói chung và Điều 60 nói riêng bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, đã thể hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với xu hướng tiến bộ trên thế giới, hướng tới một chiến lược an sinh lâu dài cho người lao động. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, nhưng có 01 bộ phận công nhân kiến nghị sửa đổi Điều 60 và Chính phủ đề nghị trình Quốc hội xem xét sửa đổi. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo vấn đề ra tại kỳ họp thứ 9.

      - Về Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014: Đề nghị Chính phủ, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh các báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

      - Về phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2014: Đề nghị Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

     - Về các tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập đơn vị hành chính thuộc một số tỉnh, thành phố: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các tờ trình của Chính phủ và nhất trí thông qua việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Duyên Hải và các phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Long Mỹ và 4 phường thuộc thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập để thành lập mới huyện Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước; điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị xã Phổ Yên và 4 phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; thành lập thị xã Giá Rai và 3 phường thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; điều chỉnh địa giới hành chính huyện, xã để mở rộng địa giới hành chính thị xã Sầm Sơn, thị trấn Nông Cống thuộc huyện Nông Cống, thị trấn Rừng Thông thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị Ủy ban pháp luật của Quốc hội phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

      - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và thông qua các Nghị quyết về tổ chức bộ máy các đơn vị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Viện kiểm sát quân sự các cấp, phê chuẩn danh sách thành viên Ủy ban kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, phê chuẩn danh sách Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành lập và giải thể Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực, quy định về Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân; về tổ chức bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao, thành lập Tòa án nhân dân cấp cao, số lượng Tòa án nhân dân cấp cao và phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi Tòa án nhân dân cấp cao, danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia. Đề nghị Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

      Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tập trung triển khai hoàn tất các công việc phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, khai mạc vào ngày 20/5/2015.

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)