Thông báo nội dung phiên họp thứ 37 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

15/07/2015

Từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 37 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 04 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8: Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương và 05 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9: Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật an toàn thông tin, Luật phí, lệ phí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam; nghe Đoàn giám sát báo cáo về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật; cho ý kiến về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016; nghe báo cáo kết quả Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội; cho ý kiến về các Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình và thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh; về việc bổ nhiệm đại sứ nhiệm kỳ 2015-2018 và điều chỉnh, bổ sung một số địa bàn kiêm nhiệm của đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

      - Đối với 04 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội,  trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9.

      - Đối với 05 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo luật gửi đại biểu Quốc hội.

      - Về việc giám sát tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát, Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh Báo cáo và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

      - Về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Tờ trình, dự thảo Nghị quyết báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

      - Về báo cáo kết quả Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 tại Hà Nội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị và thành công của IPU-132, và cho rằng, kết quả của Đại hội đồng đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Liên minh Nghị viện Thế giới, tạo dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, yêu chuộng hòa bình, mến khách trong lòng bạn bè quốc tế. Đề nghị Ủy ban đối ngoại của Quốc hội hoàn chỉnh báo cáo để trình Quốc hội; đồng thời tiếp tục tuyên truyền kết quả của Đại hội đồng, phối hợp với các cơ quan của IPU và các Nghị viện thành viên triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng.

     - Về thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình và thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các Tờ trình của Chính phủ và ý kiến thẩm tra của Ủy ban pháp luật của Quốc hội; đề nghị Chính phủ, Ủy ban pháp luật của Quốc hội và các cơ quan hữu quan phối hợp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

     - Về việc bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2018 và điều chỉnh, bổ sung một số địa bàn kiêm nhiệm của đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các Tờ trình của Chính phủ và ý kiến thẩm tra của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội; đề nghị Chính phủ, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

        Ngay sau phiên họp này, đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 38 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến 11-13/5/2015).

KT.CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Vũ Văn Phòng

(Văn phòng Quốc hội)