Thông cáo phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

02/04/2015

Từ ngày 09 đến 16 tháng 3 năm 2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 36 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định khai mạc kỳ họp Quốc hội vào ngày 20-5-2015. Dự kiến tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 11 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến về 14 dự án luật; tiến hành giám sát tối cao; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội; đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện về mọi mặt bảo đảm thành công kỳ họp.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của 2 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, gồm: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và Luật ban hành văn bản pháp luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo giải trình, tiếp thu các dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn của 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9, gồm: Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; Luật thống kê. Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết của các dự án luật trên và cho rằng các dự án luật này đã đủ điều kiện trình Quốc hội; đồng thời, yêu cầu cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, dự thảo luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

         4. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015. 

         Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật, tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cần ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó tiếp tục khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các dự án về tổ chức bộ máy nhà nước, về kinh tế, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân; đồng thời, ưu tiên các dự án luật, pháp lệnh đã có trong Chương trình khóa XIII đã được chuẩn bị tốt và cần sớm ban hành để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất nước trong giai đoạn mới. Đề nghị Chính phủ, Ủy ban pháp luật của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện tờ trình, báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

5. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với 2 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành:

-  Đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: các vị đại biểu Quốc hội đã chất vấn về vấn đề: Tình hình oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự và trách nhiệm bồi thường oan sai theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

- Đối với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: các vị đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Công an tham gia giải trình làm rõ thêm các vấn đề về: Việc thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, những khó khăn, thách thức và triển vọng, kết quả đến hết năm 2015; thực trạng và giải pháp sắp xếp bố trí dân cư vùng thường xảy ra thiên tai, vấn đề di cư tự do, đào tạo nghề, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào thiểu số; giải pháp giải quyết vấn đề ma túy trong vùng dân tộc thiểu số.

         Phiên chất vấn đã được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, được phát thanh, truyền hình trực tiếp, kết nối truyền hình trực tuyến với 63 Đoàn đại biểu Quốc hội và được đông đảo đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm theo dõi. Không khí chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thẳng thắn, có tranh luận, đối thoại với tinh thần xây dựng, thể hiện trách nhiệm của cả người hỏi và người trả lời. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ trưởng, Trưởng ngành phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và giải quyết có hiệu quả các vấn đề nêu ra. Đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải có các giải pháp cụ thể để hạn chế, giảm bớt được tình trạng oan sai trong hoạt động xét xử, hoàn thiện các dự thảo, các văn bản pháp luật về hình sự, tố tụng để trình Quốc hội xem xét thông qua trong các kỳ họp tới của Quốc hội khóa XIII. Đối với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phải có những chính sách thiết thực, quyết liệt, hỗ trợ kịp thời hơn đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để góp phần giảm bớt khó khăn trong đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 6. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3-2015.

Nhìn chung, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức IPU-132 về mọi mặt đã được các cơ quan, tổ chức hữu quan tích cực, khẩn trương thực hiện, bảo đảm yêu cầu đề ra, cơ bản hoàn thành việc hoàn thiện, phê duyệt và bước đầu triển khai cụ thể các đề án. Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu cần sớm hoàn thành các công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh, an toàn nhằm bảo đảm tổ chức thành công sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng này.

7. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết: việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14 tháng 7 năm 2011 về biểu thuế bảo vệ môi trường; việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Ngoại giao từ nguồn thu 70% lệ phí lãnh sự được để lại đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; việc thành lập thị xã Đông Triều và thành lập các phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; thành lập thị xã Điện Bàn và 7 phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; thành lập các phường Xuất Hoá, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành lập thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn; việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H’Drai thuộc tỉnh Kon Tum.Đồng thời, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về vốn đầu tư Dự án Đường Tịnh Phong - cảng Dung Quất 2, tỉnh Quảng Ngãi.

(Văn phòng Quốc hội)