Thông cáo phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

02/04/2015

Từ ngày 25 đến 27 tháng 02 năm 2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 35 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 3 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, gồm: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) và Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2015).

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn của 3 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9, gồm: Luật trưng cầu ý dân; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật tạm giữ, tạm giam. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành các dự án luật này, tuy nhiên, trên cơ sở các ý kiến bước đầu tại phiên họp, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, dự thảo luật với tinh thần bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là với các luật về tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp và các dự án luật đang soạn thảo có liên quan. Đối với dự án Luật trưng cầu ý dân, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo tích cực phối hợp tiếp thu ý kiến tại phiên họp, rà soát kỹ nội dung, hoàn thiện dự thảo Luật, đồng thời, bổ sung báo cáo đánh giá tác động và gửi xin ý kiến các cơ quan hữu quan theo luật định bảo đảm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại phiên họp tháng 4-2015.

 3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản bảo đảm thi hành Luật tổ chức Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung dự thảo Kế hoạch và nhất trí với việc ban hành Nghị quyết kèm theo Kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản bảo đảm thi hành Luật tổ chức Quốc hội. Đề nghị Ủy ban pháp luật khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để gửi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng văn bản và trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và phương án phân bổ vốn dự phòng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

- Về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo bổ sung của Chính phủ; đề nghị Chính phủ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu bổ sung làm rõ những vấn đề đặt ra tại phiên họp, chuẩn bị hồ sơ bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

- Về phương án phân bổ vốn dự phòng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015. Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nguyên tắc phân bổ vốn dự phòng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, đề nghị Chính phủ rà soát các phương án, căn cứ phân bổ vốn dự phòng bảo đảm phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành, chỉ bố trí vốn cho các dự án đã có trong danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đã được Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; đồng thời, xem xét, làm rõ những công trình thực sự cấp thiết, dang dở, còn thiếu vốn để việc bổ sung dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ bảo đảm tính chính xác, hiệu quả.

(Văn phòng Quốc hội)