Thông báo nội dung phiên họp thứ 35 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

03/04/2015

Từ ngày 25/02 đến ngày 27/02/2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 35 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 03 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) và 03 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9: Luật trưng cầu ý dân, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật tạm giữ, tạm giam; cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; về phương án phân bổ vốn dự  phòng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; về dự thảo kế hoạch tổ chức xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tổ chức Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

      - Đối với 03 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban chủ trì thẩm tra dự án luật phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, hoàn thiện báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

      - Đối với 03 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật tạm giữ, tạm giam tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn thiện Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo luật gửi đại biểu Quốc hội. Riêng dự án Luật trưng cầu ý dân, đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo luật, bổ sung báo cáo đánh giá tác động, gửi xin ý kiến các cơ quan hữu quan để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37 (tháng 4/2015).

     - Về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban kinh tế của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tiếp thu hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, chất lượng và tiến độ...trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

      - Về phương án phân bổ vốn dự phòng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ kế hoạch và đầu tư và các cơ quan hữu quan, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết gửi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

     - Về dự thảo Kế hoạch tổ chức xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tổ chức Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban pháp luật của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh Nghị quyết, kèm theo Kế hoạch gửi xin ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

        Ngay sau phiên họp này, đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 36 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến 09-17/3/2015).

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)