Thông báo nội dung phiên họp thứ 34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

03/04/2015

Từ ngày 19/01-21/01/2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 34 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 05 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại các kỳ họp thứ 8: Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Luật thú y (sửa đổi) , Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật an toàn , vệ sinh lao động và cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung , ban hành mới các văn bản pháp luật bảo đảm thi hành Luật tổ chức Quốc hội; về các vấn đề lớn của dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh  Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3-2015 ; về việc điều chỉnh địa bàn kiêm nhiệm cảu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam và xem xét việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Thạch Dư, đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh.

    Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

-  Đối với 05 dự án Luật đã trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban chủ trì thẩm tra dự án luật phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội , các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh một bước báo cáo giải trình , tiếp thu và dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Riêng dự thảo Luật tổ chức Chính phủ(sửa đổi), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra tích cực phối hợp tiếp thu ý kiến tại phiên họp, rà soát kỹ nội dung, hoàn thiện dự thảo Luật để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại một phiên họp sau trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9.

- Đối với dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu , tiếp thu ý kiến tại phiên họp, làm rõ một số vấn đề nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập, tính hình thức trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân thời gian qua; đưa ra được những quy định mới về cơ chế, giải pháp, trách nhiệm, quyền hạn… nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực , hiệu quả của hoạt động giám sát để hoàn thiện dự án và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại một phiên họp sau.

- Đối với việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật bảo đảm thi hành Luật tôt chức Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội phân công đồng chí Uông Chu Lưu , Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo, đồng chí Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật và đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng thời , giao Ủy ban pháp luật của Quốc hội chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 2/2015

- Về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3-2015: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban tổ chức , các Tiểu ban sớm hoàn chỉnh các kịch bản chi tiết các phiên họp, điều hành, các phiên thảo luận chủ đề, lễ tân, văn nghệ, diễu hành…, rà soát và tổng duyệt; đồng thời chủ động dự báo tình hình và có các phương án giải quyết phù hợp.

- Về việc điều chỉnh địa bàn kiêm nhiệm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ thực hiện quy trình theo đúng quy định tại khoản 12 điều 74 và khoản 6, Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, quy trình điều chỉnh địa bàn kiêm nhiệm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài sẽ phải trình Ủy ban thường vụ Quốc hội  phê chuẩn trước khi trình Chủ tịch nước.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Thạch Dư, đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh để đảm nhận nhiệm vụ khác: Đề nghị Ban công tác đại biểu hoàn chỉnh Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Ngay sau phiên họp này, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Quốc hội chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội ; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 35 ( Dự kiến 10-13/02/2015) của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)