Thông báo nội dung phiên họp thứ 33 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

30/12/2014

Từ ngày 22 và 23/12/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 33 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về đánh giá kết quả kỳ họp thứ 8, cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 03 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi), Luật ban hành văn bản pháp luật; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi); xem xét, thông quaPháp lệnh cảnh sát môi trường và Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2015 của các cơ quan của Quốc hội; cho ý kiến về Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

      - Về đánh giá kết quả kỳ họp thứ 8, cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 8 trình lãnh đạo Quốc hội ký gửi các đại biểu Quốc hội và cơ quan, đơn vị hữu quan; hoàn thiện dự kiến nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

      - Về dự án Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi): Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban liên quan của Quốc hội, cơ quan soạn thảo phối hợp tiếp thu ý kiến tại phiên họp, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh các báo cáo và dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9. Riêng dự án Luật ban hành văn bản pháp luật, đề nghị Ủy ban pháp luật, Bộ tư pháp phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát lại nội dung, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản; xác định lại tên gọi, pham vi điều chỉnh của dự án Luât…để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sau.

     - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), trong đó giao Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 05/01 đến 05/04/2015. Giao Ủy ban pháp luật, Bộ tư pháp phối hợp tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

      - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh cảnh sát môi trường; Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2015 của các cơ quan của Quốc hội. Giao Thường trực Ủy ban quốc phòng và an ninh, Thường trực Ủy ban đối ngoại của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh, dự thảo Chương trình, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

      - Về dự án Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân. Đề nghị Thường trực Ủy ban tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

        Ngay sau phiên họp này, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Quốc hội chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 34 (Tháng 01/2015) của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

 

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)