Khai mạc phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII,

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII..