Thông cáo phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

20/10/2014

Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 10 năm 2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 32 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan và tình hình thực tế, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cơ bản nhất trí dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp trình Quốc hội và bổ sung vào chương trình kỳ họp nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế. Đến nay, công tác chuẩn bị về mọi mặt cho kỳ họp đã được các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu tích cực, khẩn trương thực hiện, đảm bảo yêu cầu đề ra. Các nội dung trình tại kỳ họp đều đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến và chỉnh lý một bước. Công tác thông tin, hậu cần, kỹ thuật và các điều kiện đảm bảo khác đã cơ bản hoàn thành, phục vụ tốt kỳ họp.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về 2 dự án luật, gồm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế và dự thảo Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí cho rằng các dự án luật, nghị quyết trên đã đủ điều kiện trình Quốc hội và yêu cầu cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo, dự thảo luật, nghị quyết để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

3. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.

- Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014: Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế-xã hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, nền kinh tế cơ bản thực hiện đạt mục tiêu tổng quát năm 2014 theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế ổn định hơn so với năm trước; tăng trưởng khu vực công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp và thủy sản trên đà phục hồi; xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, tiếp tục có xuất siêu; thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định; thu ngân sách đạt khá so với dự toán; an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo được quan tâm triển khai đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; ... Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; tổng cầu còn yếu, tăng trưởng tín dụng đạt thấp, xử lý nợ xấu chậm, hiệu quả chưa cao; đời sống một bộ phận dân cư, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; dịch bệnh ở người tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; ...

- Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015. Năm 2015 là thời điểm quan trọng để nước ta đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh thuận lợi là những kết quả đạt được về hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trong các năm qua thì những khó khăn trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế,  những hạn chế cố hữu của nền kinh tế cùng với tình hình thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai, nguy cơ dịch bệnh bùng phát là những yếu tố tác động bất lợi tới tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm tới. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Báo cáo cần căn cứ, bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2011-2015) để đánh giá tình hình, kết quả từng năm và 4 năm qua bảo đảm đầy đủ, chính xác; phân tích sâu hơn những hạn chế, khó khăn trong thực hiện từng mục tiêu, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành; có giải pháp cụ thể, sát thực đối với từng lĩnh vực kinh tế - xã hội trong năm 2015 và các năm tiếp theo nhằm bảo đảm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và thực hiện 3 đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2014; báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2015. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tích cực khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.     

5. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng Sông Cửu Long.

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại, tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới. Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu, trong đó đồng bằng Sông Cửu Long-vựa lúa lớn nhất của Việt Nam là một trong những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chuẩn bị dự thảo Báo cáo công phu của Đoàn giám sát; cơ bản nhất trí với các nhận định, đánh giá trong báo cáo, đồng thời, yêu cầu báo cáo cần phải đánh giá sâu hơn nữa tình hình, thực trạng, kết quả thực hiện, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để trên cơ sở đó chuẩn bị dự thảo Nghị quyết với các giải pháp khắc phục được những bất cập, hạn chế trong báo cáo kết quả giám sát, quy định cụ thể, rõ ràng lộ trình, trách nhiệm của cơ quan triển khai thưc hiện. Đề nghị Đoàn giám sát, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua, sau đó, gửi các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. 

6. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo và nhất trí với việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định về chủ trương xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại kỳ họp thứ 8. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, đề nghị Chính phủ, Ủy ban kinh tế của Quốc hội phối hợp với cơ quan hữu quan khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo và các tài liệu kèm theo để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

7. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và dự án Pháp lệnh cảnh sát môi trường.