Thông báo nội dung phiên họp thứ 32 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

20/10/2014

Từ ngày 06/10 đến ngày 09/10/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 32 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến về dự ánLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014;nghe Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2014; về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; về Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng Sông Cửu Long; về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và cho ý kiến về việc chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm; về Kế hoạch kiểm toán năm 2015 và dự án về Pháp lệnh cảnh sát môi trường.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

      - Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự kiến chương trình của kỳ họp trình Quốc hội tại phiên họp trù bị; đồng thời phối hợp chuẩn bị, đôn đốc việc gửi tài liệu, bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần, thông tin, an toàn, phục vụ kỳ họp.

      - Đối với 02 dự án luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban liên quan của Quốc hội, cơ quan soạn thảo phối hợp tiếp thu, hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo luật gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định.

     - Về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban kinh tế, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội, các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh các báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

     - Về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2014: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban pháp luật, Ủy ban tài chính, ngân sách, Ủy ban tư pháp và các cơ quan hữu quan khác hoàn chỉnh các báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

      - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo và nhất trí với việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định về chủ trương xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại kỳ họp thứ 8. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, đề nghị Chính phủ, Ủy ban kinh tế của Quốc hội phối hợp với cơ quan hữu quan khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo và các tài liệu kèm theo để trình Quốc hội.

      - Về báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng Sông Cửu Long: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát, Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua, sau đó gửi các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

       - Về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và việc chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban pháp luật, Ban công tác đại biểu tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu, dự thảo sửa đổi Nghị quyết số 35/2012/QH13 trình Quốc hội và chuẩn bị các điều kiện để Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 8.

      - Về kế hoạch kiểm toán năm 2015: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghịTổng kiểm toán Nhà nước phối hợp với Ủy ban tài chính, ngân sách nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm toán năm 2014 và kế hoạch kiểm toán năm 2015 để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

   - Về Pháp lệnh cảnh sát môi trường: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghịỦy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua tại phiên họp sau   

        Ngay sau phiên họp này, đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tập trung triển khai hoàn tất các công việc phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc