Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

 •  
  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.a

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.a

   
 •  
  Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu chương trình của phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu chương trình của phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

   
 •  
  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

   
 •  
  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-b

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-b

   
 •  
  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-c

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-c

   
 •  
  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-d

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-d

   
 •  
  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-e

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-e